بررسی تاثیر ویژگی‌های پلتفرم‌های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)

آیه میرزایی ازندریانی؛ کیومرث آریا

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 18-38

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313119.1002

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی‎های پلتفرم‎های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری ...  بیشتر