طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا: یک مطالعه کیفی

ساغر زرین کمر؛ اعظم رحیمی نیک؛ عباس حیدری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.335267.1019

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا می‌باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیمی مانند رفتار خریداران، کالاهای لوکس و بازار طلا، با مصاحبه از خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی به روش تحلیل کیفی به ارائه الگوی رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا پرداخته ...  بیشتر