مدیریت بازرگانی
ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد (مورد مطالعه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

مجید نژاد بیگلری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه؛ نوید فاتحی راد

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389608.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد ...  بیشتر