مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته

حسین یحیی زاده؛ علی فلاح؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 103-131

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.399469.1098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب‌نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران ...  بیشتر