الگویابی معادلات ساختاری اثرات ابزارهای مدیریت سبز بر رفتار پایدار در صنعت هتلداری

راضیه مرادی دهکردی؛ بهنام برانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 90-113

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.362476.1037

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد عناصر مدیریت سبز در یک هتل منتخب در کیش (هتل ترنج کیش) بود. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش ابزارهای سبز از پرسشنامه کاسیمو و همکاران(2012) ، متغیر تصویر ذهنی از پالاکیوس (2016) ، متغیر اعتماد، از چن(2010) و برای سنجش رضایت از مارتینز ...  بیشتر