برندسازی بانکهای خصوصی با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و تعهد عاطفی

محمد طالقانی؛ علی عینی دلیجانی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313200.1003

چکیده
  مطالعه حاضر اثرات برندسازی تجاری مبتنی بر مصرف کننده از برند بانکهای خصوصی را بر تعهد عاطفی مشتریان بررسی می نماید. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان شش بانک خصوصی پاسارگاد،پارسیان، اقتصاد نوین،کارآفرین،سامان و سرمایه بدست آمد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود .حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه ...  بیشتر