مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی

سوده علی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ بهروز قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 293-311

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417612.1198

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه ...  بیشتر