اثربخشی مدل مدیریت دانش مبتنی بر مدل اروپایی تعالی در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت

علیرضا داداشی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-79

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.359914.1035

چکیده
  پژوهش حاضر به اثربخشی مدل مدیریت دانش در دستیابی بانک تجارت به هدف ارتقاء جایگاه خود می‌پردازد. مدل اروپایی تعالی سازمان (EFQM) نیز از آن جهت انتخاب گردیده که معیارهای نه گانه لحاظ شده در این مدل تعالی، دغدغه‌های اساسی بانک را دربر می‌گیرد. تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن 5 فرضیه اصلی مبتنی بر 5 معیار توانمندساز مدل و 5 فرضیه فرعی با توجه ...  بیشتر