کار آفرینی
شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی

حسینعلی سمیعی؛ احمد مهرابیان؛ مجید اشرفی؛ علی خامکی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402968.1120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل ...  بیشتر

الگویابی معادلات ساختاری نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی

فرزاد ایزدی کاه کشی؛ محمد امامی کورنده؛ امیرحسین مقدس

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 114-136

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.322919.1013

چکیده
  تعهد سبز و عملکرد زیست محیطی نتیجه احساس نگرانی‌های افراد در سازمان نسبت به مسائل زیست‌محیطی است. البته در ادبیات دانشگاهی اجماعی در خصوص تعریف تعهد در مورد مسائل زیست محیطی وجود ندارد و حتی بالاتر از این، شاید هیچ درک درستی از تعهد برخاسته از افراد و سازمان وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری تاثیر تعهد سبز ...  بیشتر