ارائه مدل مناسب جهت تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار در تهران

مهدی خداپرست؛ نازی محمودی؛ محمد احتشام

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.376955.1043

چکیده
  کارگزاری‌های بورس، به‌دلیل تغییرات گسترده و روزمره در ابزارهای مبادلات و معاملات و همچنین حجم فراوان گردش مالی در این بخش از اقتصاد، ظرفیت ایجاد بحران‌ها و تکانه‌های بالقوه زیادی دارد. از این رو فشار کاری و روانی این کار می‌تواند اثرات زیادی در تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های داشته باشد. هدف این تحقیق ارائه مدل مناسب جهت ...  بیشتر