مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران با رویکرد کیفی

فاطمه احمدی؛ احمد عسکری؛ علیرضا روستا

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 46-60

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389054.1058

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بازاریابی مشتریان صنعت گردشگری ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان کارشناسان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و آشنا با بازاریابی در صنعت گردشگری همچنین به‌منظور تناسب اعتبار ...  بیشتر