مدیریت بازرگانی
واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی با تکنیک دلفی فازی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.383338.1049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت ...  بیشتر