مدیریت کسب و کار
مقایسه الگوهای RW و PWدر پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط

آرش الهی شیروان؛ هادی سعیدی؛ قاسم الهی شیروان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 62-79

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397121.1092

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه الگوهای RW و PW در پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط به اجرا درآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر منطق اجرا و ماهیت داده‌ها یک تحقیق استقرایی و کمی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها از صورت‌های مالی در بازه زمانی 1390 الی 1400 استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، از روش نمونه­­گیری ...  بیشتر