مدیریت کسب و کار
شناسایی مؤلفه‌های مدل بلوغ نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر روش فراترکیب

سید محسن کنعان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 158-179

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.404151.1126

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر استفاده هدفمند از جریانات دانشی، به‌‌صورت ایده، علم و یا فناوری در راستای ایجاد ارزش است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند؛ ازجمله شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی در داخل سازمان (نوآوری داخلی) یا گسترش بازار (نوآوری ...  بیشتر