نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ناب استیل

علی بروجعلی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 34-50

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.360426.1036

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی بازارگرایی در رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ناب استیل می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه‌ای و کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ناب استیل ...  بیشتر