نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته )

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22034/jvcbm.2024.430208.1270

چکیده

هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت‌های هواپیمایی ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و فلسفه این پژوهش اثبات گرایی- تفسیری با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل10 نفر از متخصصین بازاریابی شرکت های هواپیمایی و اساتید دانشگاهی با گرایش های مرتبط با موضوع پژوهش هستند که با روش نمونهگیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 520 نفر از متخصصین بازرگانی و بازاریابی شرکت های هواپیمایی هستند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 221 نفر تعیین و با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمهساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و اشتراوس (۲۰۱۵) و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (2020) و بخش کمی نیز از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. مدل پژوهش بر اساس شناسایی ۱۰۱۵ کد باز، ارتباط دهی کدها به ۲۱۵ مفهوم و ۳۱ مقوله اصلی (در ۱۲ طبقه) استخراج گردید. نتایج پژوهش، علاوه بر ارائه مدل جامع و جدیدی جهت بازاریابی استراتژیک برای شرکت‌های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی نشان داد که شرکت‌های هواپیمایی ایران بمنظور داشتن یک بازاریابی پویا و موفق و دستیابی به اهداف سودآوری، رضایت مشتری و توسعه اقتصادی جامعه باید استراتژی‌های بازاریابی رشد و توسعه را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and validation of value-oriented strategic marketing model in Iranian airlines

نویسندگان [English]

  • Majid Ahang 1
  • Naser Azad 2
  • Abdullah Naami 2
  • Alireza Rousta 3

1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University,Tehran , Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design and validate value-based strategic marketing model in Iranian airlines. In terms of purpose, the current research is applied and a mixed research (qualitative-quantitative) and the philosophy of this research is positivist-interpretative with an inductive approach. The statistical population of the research in the qualitative part includes 10 people from the marketing specialists of airline companies and university professors with trends related to the subject of the research, who were selected by the purposeful sampling method and the snowball method. The statistical population of the quantitative part also includes 520 commercial and marketing specialists of airline companies, who were selected using Cochran's formula, a sample size of 221 and selected by stratified random sampling. The data collection tool in the qualitative part includes a semi-structured interview, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. Data analysis was done in the qualitative part using the data method of the Corbin and Strauss Foundation (2015) and using MAXQDA (2020) software, and in the quantitative part, SPSS and AMOS software were used. The research model was extracted based on identifying 1015 open codes, relating the codes to 215 concepts and 31 main categories (in 12 categories). The results of the research, in addition to presenting a comprehensive and new model for strategic marketing for Iranian airlines with a value-based approach, showed that in order to have a dynamic and successful marketing and achieve the goals of profitability, customer satisfaction and economic development of the society, Iranian airlines should develop marketing strategies. and adopt development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic marketing
  • value orientation
  • dynamic marketing
  • growth strategies
  • customer satisfaction