نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

سمت / سازمانی  داوران 1401

حسنعلی

آقاجانی

دکترای تخصصی

استاد

استاد ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران،بابلسر ، ایران

اصغر

افشار جهانشاهی

دکترای تخصصی

استاد

استاد تمام مدیریت استراتژیک، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

پیمان

اکبری

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

حسین

حاجی پورفرد

دانشجوی دکترا

سایر

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اسد

حجازی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

مهدی

خداپرست

دکترای تخصصی

مربی

رئیس کمیته نشریات  و امور پژوهشی  انجمن مدیریت کسب و کار ایران ؛ و دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ، مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش

ابوالفضل

دانایی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

مهدی

دهقانی سلطانی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

احمد

دیواندری

دانشجوی دکترا

مربی

مربی ، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران

فاطمه

صدقی ثابت

دانشجوی دکترا

مربی

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ،محقق و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار

محمد

طالقانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار  گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

محمد هادی

عسگری

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران .

اسداله

علیرضایی

دکترای تخصصی

سایر

گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

علیرضا

داداشی

دکترای تخصصی

مربی

گروه  مدیریت ،  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قم

علی

عینی

دانشجوی دکترا

مربی

مربی ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور غرب استان مازندران، ایران

پیمان

غفاری اشتیانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران

محمدعظیم

فتاحی

دکترای تخصصی

سایر

 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

علیرضا

فضل زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

صادق

فیض اللهی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه مدیریت، واحد مهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مهران، ایران.

میثم

کرمی پور

دکترای تخصصی

مربی

دکترای مدیریت صنعتی ، وحد علوم تحقیقات ف  دانشگاه ازاد اسلامی، تهران  ، ایران

آذر

کفاش پور

دکترای تخصصی

استاد

استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

میلاد

کلانتری شاهیجان

دکترای تخصصی

سایر

دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

داود

کیاکجوری

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

عماد

گل محمدی

دانشجوی دکترا

سایر

مدرس، دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام، مرکز پارسیان ،ایلام، ایران

شهرام

گیلانی نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران

سید رضا

موسوی فرد

پژوهشگر و دانشجوی دکتری

سایر

 مدیریت بازرگانی- کارآفرینی، دانشگاه آزاد واحد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

 


نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

سمت / سازمانی داوران    سال 1400

حسنعلی

آقاجانی

دکترای تخصصی

استاد

استاد ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران،بابلسر ، ایران

اصغر

افشار جهانشاهی

دکترای تخصصی

استاد

استاد تمام مدیریت استراتژیک، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

پیمان

اکبری

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مهدی

خداپرست

دکترای تخصصی

مربی

مدرس دانشگاه ،رئیس کمیته نشریات  و امور پژوهشی  انجمن مدیریت کسب و کار ایران ؛  دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران

ابوالفضل

دانایی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

محمد

طالقانی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار  گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

محمد هادی

عسگری

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران .

اسداله

علیرضایی

دکترای تخصصی

سایر

گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

علی

عینی

دانشجوی دکترا

مربی

مربی ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور غرب استان مازندران، ایران

علیرضا

فضل زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

صادق

فیض اللهی

دکترای تخصصی

استادیار

استادیار گروه مدیریت، واحد مهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مهران، ایران.

میثم

کرمی پور

دکترای تخصصی

سایر

دکترای مدیریت صنعتی ، وحد علوم تحقیقات ف  دانشگاه ازاد اسلامی، تهران  ، ایران

آذر

کفاش پور

دکترای تخصصی

استاد

استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

میلاد

کلانتری شاهیجان

دکترای تخصصی

سایر

دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

داود

کیاکجوری

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

شهرام

گیلانی نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران