نمایه نشریه در فهرست مجلات دسترسی آزاد DOAJ
در 29-4-1402  فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار َ در  فهرست مجلات دسترسی آزاد DOAJ نمایه  شد  .

مطالعه بیشتر

تغییر صاحب امتیازی نشریه
با توجه به پیشنهاد  مدیر عامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش   و همچنین   طبق تفاهم نامه  قبلی با انجمن مدیریت کسب و کار ایران   از تاریح 28/6/1401  مجوز صاحب امتیازی نشریه به مدت 2 سال  به انجمن  مدیریت کسب و کار ایران   واگذار گردید .

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار (jvcbm)
فراخوان پذیرش  مقاله در فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار (jvcbm) با همکاری  انجمن مدیریت کسب و کار ایران  .

مطالعه بیشتر