هزینه پردازش مقالات

احتراما، با عنایت به ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01،(لینک بخشنامه ) هزینه پردازش مقاله قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه خصوصی غیردولتی و انجمن های علمی هستند، به مبلغ 15میلیون ریال تعیین می شود.

  بر اساس دستور  عمل شماره ابلاغی 162229 و همچنین جلسه مدیر مسئول  و صاحب امتیاز با هیات تحریریه  تصمیم بر این شد ؛از تاریخ 10/02/1402 کلیه مقالاتی  که در داوری و پذیرش قرار دارند ، هزینه  دریافتی  طبق دستور عمل ابلاغی  عمل شود .

 یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.