مدیر مسئول


دکتر مهدی خداپرست بنیانگذار و رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران،
استادیار و عضو هیات علمی ، گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران،
،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران،
دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر


پروفسور آذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت استراتژیک

معاون سردبیر


دکتر محمد هادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

اعضای هیات تحریریه


پروفسور آذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت بازرگانی- استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


پروفسور حسنعلی آقاجانی کاسگری استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

مدیریت(تکنولوژی- کارآفرینی)

اعضای هیات تحریریه


پروفسور امیر منصور طهرانچیان استاد ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

اقتصاد بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور شهناز نایب زاده استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد یزد ، دانشگاه ازاد اسلامی ،یزد ،ایران

مدیریت بازرگانی ، بازاریابی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمدمهدی پرهیزگار استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

  • m.parhizgarpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمد طالقانی استاد تمام ، گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

دکترای مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود کیاکجوری دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا فضل زاده دانشیار ، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

دکترای حسابداری مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل دانایی دانشیار، گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ، ایران

مدیریت رسانه

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام گیلانی نیا دانشیار ،گروه مدیریت،واحد رشت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،رشت، ایران

مدیریت بازرگانی

  • drgilaninia45gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد غفاری دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکدگان فارابی،دانشگاه تهران، تهران ایران

دکترای مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

  • ghaffari.mohammaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور اصغر افشار جهانشاهی استاد تمام ، دانشگاه پوئبلا آمریکا (UDLAP)، مکزیک

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور اکبر مانوسی استاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه کارلتون اتاوا ، کانادا .
رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا

مدیریت کسب و کار

مدیر داخلی


دکتر محمد هادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید جواد مرتضوی امیری استادیار، گروه امار و ریاضی ،واحد چالوس، دانشگاه ازادآسلامی ،چالوس، ایران

دکترای آمار

  • jmortazavi.amiriiauc.ac.ir