مدیریت کسب و کار
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0

سید حامد حمدی،؛ احمد سرداری؛ عبدالله نعامی؛ علی نوروزی مبارکه

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.403930.1124

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پذیرش سیستم‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه‌ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری ‌این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مدیریت، کسب‌وکار و IT و مدیران ...  بیشتر