نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد عناصر مدیریت سبز در یک هتل منتخب در کیش (هتل ترنج کیش) بود. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش ابزارهای سبز از پرسشنامه کاسیمو و همکاران(2012) ، متغیر تصویر ذهنی از پالاکیوس (2016) ، متغیر اعتماد، از چن(2010) و برای سنجش رضایت از مارتینز (2015) استفاده شد. نمونه آماری مورد بررسی تعداد 137 مهمان هتل بوده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که هر 6 فرضیه مورد بررسی تایید شدند و ضرایب مسیرها در همه موارد و به معنای نشان داده شده توسط فرضیه ها معنی دار بودند. بنابراین، اولاً، ابتکارات سبز اجرا شده توسط هتل‌ ترنج کیش به ترتیب بر تصویر هتل (364/0) و بر اعتماد (287/0) و رضایت مهمانان (547/0) تأثیر مثبت و معناداری داشته و در نتیجه از فرضیه‌های اول، دوم و سوم حمایت می‌کند. ثانیاً، نتایج نشان داد که تصویر هتل به طور مثبت و معنی‌داری بر اعتماد (678/0) و رضایت (347/0) گردشگران تأثیر می‌گذارد، بنابراین به ترتیب از فرضیه‌های چهارم و پنجم پشتیبانی می‌کند. در نهایت، تجزیه و تحلیل ما تأیید کرد که اعتماد به طور مثبت و قابل توجهی بر رضایت (473/0) مهمان تأثیر می گذارد، بنابراین فرضیه ششم را تأیید می کند. بنابراین، این مطالعه اهمیت اجرای شیوه‌های سبز را برای هتل‌های واقع در کشورهای در حال توسعه، به منظور بهبود تصویر و افزایش درجه اعتماد و رضایت مهمانان خود برای حفظ روابط بلندمدت، برجسته می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the structural equations of the effects of green management tools on sustainable behavior in the hotel industry

نویسندگان [English]

  • raziyeh moradiDehkordi 1
  • Behnam Barrani 2

1 Master of Business Administration student, Department of Management, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 PhD student in industrial management, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
The main goal of the current research is to model the structural equations of the impact of senior management's green commitment on environmental performance with the mediating role of green human resource management (a case study of Shahrekord manufacturing companies). The current research is applicable in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection. In this research, Daly et al.'s (2007) questionnaire was used to measure the green commitment variable of senior management, Jabour's (2011) questionnaire was used to measure the green human resources variable, and Kim et al.'s (2016) questionnaire was used to measure environmental performance. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. SPSS and PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the green commitment of senior management has a significant positive effect on the company's environmental performance. Also, the senior management's green commitment has a significant positive effect on the company's green human resources management. But green human resource management does not have a positive effect on environmental performance.
Extended Abstract
Introduction
The environment and its protection is a topic that has been of interest since the beginning of human social life (moradiDehkordi & Barrani, 2022). Almost every industry includes environmental protection measures. Most manufacturing companies improve their performance with the aim of eliminating the waste created in the production and disposal of products (Kim et al, 2019). Green efforts of an industry include reducing waste, saving energy and water in its operations, and educating customers and employees. Most previous researches have examined the environmental management practices of companies (for example, energy saving and water conservation) (Molina-Azorín et al, 2015).
It is widely recognized that support for environmental issues by the top management team leads to a positive perception of green practices among employees, which in turn leads to sustainable environmental performance. Due to the influence of senior managers' position in the corporate hierarchy, the senior management team is probably one of the organization's most valuable resources, as are the possible consequences of their commitment to specific goals (Michalisin et al, 2004).
Due to the global consumer awareness, manufacturing organizations have started to integrate green strategies in their design, construction, and daily operations. In Iran, recently, a trend toward green organization operations has begun. To improve environmental performance, they have not only started using green products, adopting waste reduction and management policies, and using water recycling, but also started human resource management (Ragas et al, 2017).
Theoretical literature
Environmental performance is the set of company operations that have been synchronized and compatible with the environment. Human resource management affects organizational performance by increasing productivity, controlling costs and creating value. There is a significant relationship between a company's human resource management system and its organizational performance (Turki et al, 2022).
Green human resource management methods, including training, empowering and rewarding employees' environmental behaviors, can have a positive effect on employees' environmental commitment. For success in green human resource management policies, the role of individual values ​​of employees is important )Obeidat et al. 2020).
In a study, Singh et al (2022) investigated the effect of green innovation on organizational performance through the mediation of green transformation leadership and green human resource management. The findings showed that the actions of green human resources management have a positive and significant effect on the green innovation leadership and then on the environmental performance of organizations.
Yu et al (2020), conducted a research entitled "Green human resource management and environmental cooperation: Capability-Motivation-Opportunity and Contingency Perspective". The results show that green human resource management is positively and significantly related to environmental cooperation with customers and suppliers, and these relationships are significantly moderated by internal green supply chain management.
Methodology
Due to its descriptive nature and according to the defined purpose, the present research is of an applicable type and is based on the method of conducting a survey. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. In order to collect data related to the green commitment variable of senior management from the questionnaire of Daily et al. (2007), the green human resources variable from the Jabbour (2011) questionnaire, and the environmental performance variable from the Kim et al. (2019) questionnaire have been used.
 
Discussion and Results
In order to check the research hypothesis and analyze the data, structural equation technique was used using PLS statistical software and Spss statistical software. The results showed that the effect coefficient of senior management's green commitment on the company's environmental performance is positive and is equal to 0.463, which means that the green commitment of senior management has a positive effect on the company's environmental performance. The coefficient of influence of senior management's green commitment on hiring and green selection of the company is positive and is equal to 0.582, as a result, the green commitment of senior management has a positive effect on hiring and green selection of the company. The coefficient of influence of senior management's green commitment on the company's green training and development is positive and equal to 0.653, which means that the senior management's green commitment has a positive effect on the company's green training and development. The coefficient of influence of senior management's green commitment on the management and evaluation of the company's green performance is positive and is equal to 0.630, as a result, the green commitment of the senior management has a positive effect on the management and evaluation of the company's green performance. The coefficient of influence of senior management's green commitment on green reward and company reward is positive and equal to 0.614, which means that green commitment of senior management has a positive effect on green reward and company reward. The value of the significance level for the effect of hiring and choosing green on the company's environmental performance, which is greater than 0.05, can be said that hiring and choosing green does not have a significant effect on the company's environmental performance. The value of the significance level for the effect of green training and development on the company's environmental performance, which is greater than 0.05, can be said that green training and development does not have a significant effect on the company's environmental performance. The coefficient of influence of management and evaluation of green performance on the environmental performance of the company is positive and equal to 0.185, as a result, the management and evaluation of green performance has a positive effect on the environmental performance of the company. The value of the significance level for the effect of green rewards and rewards on the company's environmental performance, which is less than 0.05, can be said that green rewards and rewards have a significant impact on the company's environmental performance.
Conclusion
The current research was conducted with the aim of modeling the structural equations of the mediating role of green human resources management in the relationship between the green commitment of senior management and environmental performance (case study: Shahrekord manufacturing companies). The findings of this hypothesis are consistent with the findings of Haldorai et al, (2022), Yusliza et al, (2019); at the company level, the top management of the organization can show its commitment to the environment by including it in the mission and turning it into a goal and show business priority, so show full support for environmental sustainability. Senior management and ownership groups can prioritize environmental issues when developing operational strategies and practices. They can create a clear written policy which declares their commitment to provide the leadership and resources necessary to maintain the environmental standards required in the organization's company. Their commitment to the environment should be communicated not only to employees within the company but also to suppliers, contractors and subcontractors and their customers. Senior management can link their commitment to the organization's environmental performance to the implementation of environmental plans introduced by the organization. They should play an important role in increasing the active participation of a company in the organization's environmental performance measures. Senior managers should know that the implementation of the environmental performance of the organization is only successful that it be necessary to create a commitment from senior management, because this commitment is one of the strategies to achieve environmental performance. To ensure effective environmental performance, top management can allocate more funds to training key personnel involved in the organization's environmental performance.
Therefore, according to the results of the research, it is suggested that companies may conduct training related to the environment to empower employees to achieve environmental goals. Companies should conduct environmental audits to assess whether supplier practices are consistent with the companies' environmental goals. Companies are suggested to form an independent board to monitor the daily environmental activities of employees and provide feedback related to the environment from their customers, managers and supervisors. Companies are suggested to maintain close relationships with their customers by communicating regularly about their green products/services and asking for feedback on the company's environmental strategies and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green management
  • sustainable behavior
  • hospitality
  • mental image
  • tourism
  • satisfaction
Alonso-Almeida, M., Robin, C. F., Pedroche, M. S. C., & Astorga, P. S. (2017). Revisiting green practices in the hotel industry: A comparison between mature and emerging destinations. Journal of Cleaner Production, 140, 1415–1428. 
Andersen, O. (1997). Industrial ecology and some implications for rural SMEs. Business Strategy and the Environment, 6(3), 146-152.
Balaji, M. S., Jiang, Y., & Jha, S. (2019). Green hotel adoption: A personal choice or social pressure? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(8), 3287–3305.
Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological responsiveness. Academy of management journal, 43(4), 717-736.
babaei, Y., & fani, M. (2021). The Effect of Green Human Resource Management on Hotel Employee Environmental Citizenship Behavior and Eco-Friendly Behavior. Tourism Management Studies, 16(56), 211-249. doi: 10.22054/tms.2021.50812.2286. [Persian]
Brodsky, S. (2007). Help guests go green with energy-management system. Hotel & Motel, 3, 12.
Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). Reliability and validity assessment (Vol. 17). Sage publications.
Chen, Y. S. (2010). The drivers of green brand equity: Green brand image, green satisfaction, and green trust. Journal of Business Ethics, 93(2), 307–319. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0223-9
Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), 1992.
Dimara, E., Manganari, E., & Skuras, D. (2017). Don't change my towels please: Factors influencing participation in towel reuse programs. Tourism Management, 59, 425-437.
Durna, U., Dedeoglu, B. B., & Balikçioglu, S. (2015). The role of servicescape and image perceptions of customers on behavioral intentions in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(7), 1728–1748. https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2014-0173
Filimonau, V., & Delysia, A. (2019). Food waste management in hospitality operations: A critical review. Tourism management, 71, 234-245.
Font, X., Elgammal, I., & Lamond, I. (2017). Greenhushing: the deliberate under communicating of sustainability practices by tourism businesses. Journal of Sustainable Tourism, 25(7), 1007-1023.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104
Han, H., Lee, J. S., Trang, H. L. T., & Kim, W. (2018). Water conservation and waste reduction management for increasing guest loyalty and green hotel practices. International Journal of Hospitality Management, 75, 58–66. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.012 
Kalábová, M., & Abrhám, J. (2016, June). Hunting tourism as a sector with great potential for the development of Czech regions. In Proceedings of the 19th International Colloquium on Regional Sciences (pp. 1073-1079). Brno, Czech Republic: Masaryk University.
Kandampully, J., & Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(6), 346–351. https://doi.org/10.1108/09596110010342559
Kasimu, A. B., Zaiton, S., & Hassan, H. (2012). Hotels involvement in sustainable tourism practices in Klang Valley. Malaysia. International Journal of Economics and Management, 6(1), 21–34.
Lahap, J., Ramli, N. S., Said, N. M., Radzi, S. M., & Zain, R. A. (2016). A study of brand image towards customer's satisfaction in the Malaysian hotel industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 149–157. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.430
Legrand, W., Sloan, P., & Chen, J. S. (2016). Sustainability in the hospitality industry: Principles of sustainable operations. Routledge.
Levy, D. L. (1997). Environmental management as political sustainability. Organization & Environment, 10(2), 126-147.
Martín-Rios, C., & Ciobanu, T. (2019). Hospitality innovation strategies: An analysis of success factors and challenges. Tourism Management, 70, 218-229.
Martin-Rios, C., Hofmann, A., & Mackenzie, N. (2020). Sustainability-oriented innovations in food waste management technology. Sustainability, 13(1), 210.
Merli, R., Preziosi, M., Acampora, A., & Ali, F. (2019). Why should hotels go green? Insights from guests experience in green hotels. International Journal of Hospitality Management, 81, 169–179. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.04.022
Morozova, G. Y., & Debelaya, I. D. (2018). Green Infrastructure as a Factor for Sustainable Development of Khabarovsk. Ekonomika regiona, (2), 562.
Motavalli, J. (2011). A history of greenwashing: how dirty towels impacted the green movement. Daily Finance, 12, 02-11.
Palacios-Florencio, B., García del Junco, J., Castellanos-Verdugo, M., & Rosa-Díaz, I. M. (2018). Trust as mediator of corporate social responsibility, image and loyalty in the hotel sector. Journal of Sustainable Tourism, 26(7), 1273–1289.
Petkova, E. (2017, October). Environmental practices of hotel businesses. In Proceedings of the international scientific conference on contemporary tourism–traditions and innovations (pp. 94-108).
Rahman, I., & Reynolds, D. (2016). Predicting green hotel behavioral intentions using a theory of environmental commitment and sacrifice for the environment. International journal of hospitality management, 52, 107-116.
Rahman, I., Chen, H., & Reynolds, D. (2020). Evidence of green signaling in green hotels. International Journal of Hospitality Management, 85, 102444.
Rahman, I., Park, J., & Chi, C. G. Q. (2015). Consequences of “greenwashing”: Consumers’ reactions to hotels’ green initiatives. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Rahman, I., Reynolds, D., & Svaren, S. (2012). How “green” are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 720–727. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.008
Raub, S. P., & Martin-Rios, C. (2019). “Think sustainable, act local”–a stakeholder-filter-model for translating SDGs into sustainability initiatives with local impact. International journal of contemporary hospitality management.
Scholz, P., Červová, L., Janeček, P., & Linderová, I. (2022). Green management implementation: a case of the Bulgarian hotel market.
Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry: Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), 10027.
Turki, M., Kalantari Shahijan, M., & Alirezaei, A. (2022). The effect of green transformational leadership on green behavior with the mediating role of green organizational culture and environmental concerns. Journal of Business Management And Entrepreneurship, 1(2), 93-113. doi: 10.22034/jbme.2022.329053.1014. [Persian]
Trang, H. L. T., Lee, J. S., & Han, H. (2019). How do green attributes elicit pro-environmental behaviors in guests? The case of green hotels in Vietnam. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 14–28.
Trišić, I., Štetić, S., Privitera, D., Petrović, M. D., Maksin, M., Vujović, S.,... & Kalinić, M. (2021). Perspectives on Sustainable Tourism Development in the Hotel Industry—A Case Study from Southern Europe. Sustainability, 13(10), 5563.
Tsai, Y. H., Wu, C. T., & Wang, T. M. (2014). Attitude towards green hotel by hoteliers and travel agency managers in Taiwan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(9), 1091–1109.
vaishnavi, G., Ganesh, S. K. G., & Thomas, C. V. (2014). Environmental behaviour of consumers vis-à-vis customer relationship, trust and loyalty: Some research reflections and organizational practices. Journal of Business Studies Quarterly, 6, 85–97. 
Wan, Y. K. P., Chan, S. H. J., & Huang, H. L. W. (2017). Environmental awareness, initiatives and performance in the hotel industry of Macau. Tourism Review.
Wang, J., Wang, S., Xue, H., Wang, Y., & Li, J. (2018). Green image and consumers’ word-of-mouth intention in the green hotel industry: The moderating effect of Millennials. Journal of Cleaner Production, 181, 426–436. 
World Travel Tourism Council (WTTC). (2018). Travel & tourism global economic impact & issues. https://dossierturismo.files.wordpress.com/2018/03/wttc-global-economic-impact-and-issues-2018.
Yazdani Kachuei, Z., korhani, M., & kosari, A. (2022). Investigating the effect of social media marketing on brand loyalty with the mediating role of trust and brand equity(Case study: Bank Mellat Isfahan branches). Journal of Business Management And Entrepreneurship, 1(2), 39-57. doi: 10.22034/jbme.2022.332561.1016.
.Yi, S., Li, X., & Jai, T. M. (2018). Hotel guests’ perception of best green practices: A content analysis of online reviews. Tourism and Hospitality Research, 18(2), 191-202.
Yu, Y., Li, X., & Jai, T. M. (2017). The impact of green experience on customer satisfaction: Evidence from TripAdvisor. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(5), 1340–1361. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2015-0371.