مقاله پژوهشی( کیفی )
طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا: یک مطالعه کیفی

ساغر زرین کمر؛ اعظم رحیمی نیک؛ عباس حیدری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.335267.1019

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا می‌باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیمی مانند رفتار خریداران، کالاهای لوکس و بازار طلا، با مصاحبه از خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی به روش تحلیل کیفی به ارائه الگوی رفتار خریداران کالاهای لوکس با محوریت بازار طلا پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته )
شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)

صادق فیض اللهی؛ حسینعلی حیدری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 24-48

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.347592.1030

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیک با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل دو گروه مدیران و خبرگان حوزه خدمات بانکداری الکترونیک و کلیه مشتریان بانک ملت در سطح شهرستان ایلام است، نمونه گیری بخش کیفی به صورت گلوله برفی صورت گرفت که تعداد 10 نفر از خبرگان و مدیران انتخاب شدند و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران

حسین حاجی پورفرد؛ بهزاد سلطانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سید حبیب الله طباطباییان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.349737.1031

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، که به با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است، اعتبارسنجی یکی از مدل‌های مفهومی موجود در ادبیات و ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل موسسان، مدیران، کارکنان و صاحب‌نظران کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی مدل مدیریت دانش مبتنی بر مدل اروپایی تعالی در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت

علیرضا داداشی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 73-79

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.359914.1035

چکیده
  پژوهش حاضر به اثربخشی مدل مدیریت دانش در دستیابی بانک تجارت به هدف ارتقاء جایگاه خود می‌پردازد. مدل اروپایی تعالی سازمان (EFQM) نیز از آن جهت انتخاب گردیده که معیارهای نه گانه لحاظ شده در این مدل تعالی، دغدغه‌های اساسی بانک را دربر می‌گیرد. تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن 5 فرضیه اصلی مبتنی بر 5 معیار توانمندساز مدل و 5 فرضیه فرعی با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
الگویابی معادلات ساختاری اثرات ابزارهای مدیریت سبز بر رفتار پایدار در صنعت هتلداری

راضیه مرادی دهکردی؛ بهنام برانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 90-113

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.362476.1037

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد عناصر مدیریت سبز در یک هتل منتخب در کیش (هتل ترنج کیش) بود. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش ابزارهای سبز از پرسشنامه کاسیمو و همکاران(2012) ، متغیر تصویر ذهنی از پالاکیوس (2016) ، متغیر اعتماد، از چن(2010) و برای سنجش رضایت از مارتینز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
الگویابی معادلات ساختاری نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیریت ارشد و عملکرد زیست محیطی

فرزاد ایزدی کاه کشی؛ محمد امامی کورنده؛ امیرحسین مقدس

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 114-136

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.322919.1013

چکیده
  تعهد سبز و عملکرد زیست محیطی نتیجه احساس نگرانی‌های افراد در سازمان نسبت به مسائل زیست‌محیطی است. البته در ادبیات دانشگاهی اجماعی در خصوص تعریف تعهد در مورد مسائل زیست محیطی وجود ندارد و حتی بالاتر از این، شاید هیچ درک درستی از تعهد برخاسته از افراد و سازمان وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری تاثیر تعهد سبز ...  بیشتر