نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دکتری مدیریت رسانه ،گروه مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران

چکیده

تعهد سبز و عملکرد زیست محیطی نتیجه احساس نگرانی‌های افراد در سازمان نسبت به مسائل زیست‌محیطی است. البته در ادبیات دانشگاهی اجماعی در خصوص تعریف تعهد در مورد مسائل زیست محیطی وجود ندارد و حتی بالاتر از این، شاید هیچ درک درستی از تعهد برخاسته از افراد و سازمان وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری تاثیر تعهد سبز مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی شهرکرد) می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیر تعهد سبز مدیریت ارشد از پرسشنامه دیلی و همکاران(2007)، برای سنجش متغیر منابع انسانی سبز از پرسشنامه جابور(2011) ، برای سنجش عملکرد زیست محیطی ازپرسشنامه کیم وهمکاران(2016)استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 168 نفر از مدیران شرکت‌های تولیدی شهر شهرکرد می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 117 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردیده است.نتایج نشان می‌دهد که تعهد سبز مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین تعهد سبز مدیریت ارشد بر مدیریت منابع انسانی سبز شرکت تأثیر مثبت معنادار دارد. اما مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر مثبت ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of the mediating role of green human resource management in the relationship between senior management's green commitment and environmental performance

نویسندگان [English]

  • farzad ezadi kah keshi 1
  • Mohammad Imami Korndeh 2
  • Amir Hossein Moghaddas 3

1 Master of Business Administration student, Department of Management, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 PhD in Media Management, Department of Media Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Master of Public Administration, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Green commitment and environmental performance is the result of feeling the concerns of people in the organization regarding environmental issues. Of course, there is no consensus in the academic literature regarding the definition of commitment regarding environmental issues, and even above this, perhaps there is no correct understanding of the commitment arising from individuals and organizations. The main goal of the current research is to model the structural equations of the impact of senior management's green commitment on environmental performance with the mediating role of green human resource management (a case study of Shahrekord manufacturing companies). The current research is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. In this research, the questionnaire of Daly et al. (2007) was used to measure the variable of green commitment of senior management, the questionnaire of Jabour (2011) was used to measure the variable of green human resources, and the questionnaire of Kim et al. (2016) was used to measure the environmental performance. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. SPSS and PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the green commitment of senior management has a significant positive effect on the company's environmental performance. Also, the senior management's green commitment has a significant positive effect on the company's green human resources management. But green human resource management does not have a positive effect on environmental performance.
Extended Abstract
Introduction
The environment and its protection is a topic that has been of interest since the beginning of human social life (moradiDehkordi & Barrani, 2022). Almost every industry includes environmental protection measures. Most manufacturing companies improve their performance with the aim of eliminating the waste created in the production and disposal of products (Kim et al, 2019). Green efforts of an industry include reducing waste, saving energy and water in its operations, and educating customers and employees. Most previous researches have examined the environmental management practices of companies (for example, energy saving and water conservation) (Molina-Azorín et al, 2015).
It is widely recognized that support for environmental issues by the top management team leads to a positive perception of green practices among employees, which in turn leads to sustainable environmental performance. Due to the influence of senior managers' position in the corporate hierarchy, the senior management team is probably one of the organization's most valuable resources, as are the possible consequences of their commitment to specific goals (Michalisin et al, 2004).
Due to the global consumer awareness, manufacturing organizations have started to integrate green strategies in their design, construction, and daily operations. In Iran, recently, a trend toward green organization operations has begun. To improve environmental performance, they have not only started using green products, adopting waste reduction and management policies, and using water recycling, but also started human resource management (Ragas et al, 2017).
Theoretical literature
Environmental performance is the set of company operations that have been synchronized and compatible with the environment. Human resource management affects organizational performance by increasing productivity, controlling costs and creating value. There is a significant relationship between a company's human resource management system and its organizational performance (Turki et al, 2022).
Green human resource management methods, including training, empowering and rewarding employees' environmental behaviors, can have a positive effect on employees' environmental commitment. For success in green human resource management policies, the role of individual values ​​of employees is important )Obeidat et al. 2020).
In a study, Singh et al (2022) investigated the effect of green innovation on organizational performance through the mediation of green transformation leadership and green human resource management. The findings showed that the actions of green human resources management have a positive and significant effect on the green innovation leadership and then on the environmental performance of organizations.
Yu et al (2020), conducted a research entitled "Green human resource management and environmental cooperation: Capability-Motivation-Opportunity and Contingency Perspective". The results show that green human resource management is positively and significantly related to environmental cooperation with customers and suppliers, and these relationships are significantly moderated by internal green supply chain management.
Methodology
Due to its descriptive nature and according to the defined purpose, the present research is of an applicable type and is based on the method of conducting a survey. The statistical population of this research is 168 managers of manufacturing companies in Shahrekord, 117 of them were selected as a sample using Morgan's table, and the questionnaire was distributed among them by simple random sampling. In order to collect data related to the green commitment variable of senior management from the questionnaire of Daily et al. (2007), the green human resources variable from the Jabbour (2011) questionnaire, and the environmental performance variable from the Kim et al. (2019) questionnaire have been used.
Discussion and Results
In order to check the research hypothesis and analyze the data, structural equation technique was used using PLS statistical software and Spss statistical software. The results showed that the effect coefficient of senior management's green commitment on the company's environmental performance is positive and is equal to 0.463, which means that the green commitment of senior management has a positive effect on the company's environmental performance. The coefficient of influence of senior management's green commitment on hiring and green selection of the company is positive and is equal to 0.582, as a result, the green commitment of senior management has a positive effect on hiring and green selection of the company. The coefficient of influence of senior management's green commitment on the company's green training and development is positive and equal to 0.653, which means that the senior management's green commitment has a positive effect on the company's green training and development. The coefficient of influence of senior management's green commitment on the management and evaluation of the company's green performance is positive and is equal to 0.630, as a result, the green commitment of the senior management has a positive effect on the management and evaluation of the company's green performance. The coefficient of influence of senior management's green commitment on green reward and company reward is positive and equal to 0.614, which means that green commitment of senior management has a positive effect on green reward and company reward. The value of the significance level for the effect of hiring and choosing green on the company's environmental performance, which is greater than 0.05, can be said that hiring and choosing green does not have a significant effect on the company's environmental performance. The value of the significance level for the effect of green training and development on the company's environmental performance, which is greater than 0.05, can be said that green training and development does not have a significant effect on the company's environmental performance. The coefficient of influence of management and evaluation of green performance on the environmental performance of the company is positive and equal to 0.185, as a result, the management and evaluation of green performance has a positive effect on the environmental performance of the company. The value of the significance level for the effect of green rewards and rewards on the company's environmental performance, which is less than 0.05, can be said that green rewards and rewards have a significant impact on the company's environmental performance.
Conclusion
The current research was conducted with the aim of modeling the structural equations of the mediating role of green human resources management in the relationship between the green commitment of senior management and environmental performance (case study: Shahrekord manufacturing companies). The findings of this hypothesis are consistent with the findings of Haldorai et al, (2022), Yusliza et al, (2019); at the company level, the top management of the organization can show its commitment to the environment by including it in the mission and turning it into a goal and show business priority, so show full support for environmental sustainability. Senior management and ownership groups can prioritize environmental issues when developing operational strategies and practices. They can create a clear written policy which declares their commitment to provide the leadership and resources necessary to maintain the environmental standards required in the organization's company. Their commitment to the environment should be communicated not only to employees within the company but also to suppliers, contractors and subcontractors and their customers. Senior management can link their commitment to the organization's environmental performance to the implementation of environmental plans introduced by the organization. They should play an important role in increasing the active participation of a company in the organization's environmental performance measures. Senior managers should know that the implementation of the environmental performance of the organization is only successful that it be necessary to create a commitment from senior management, because this commitment is one of the strategies to achieve environmental performance. To ensure effective environmental performance, top management can allocate more funds to training key personnel involved in the organization's environmental performance.
Therefore, according to the results of the research, it is suggested that companies may conduct training related to the environment to empower employees to achieve environmental goals. Companies should conduct environmental audits to assess whether supplier practices are consistent with the companies' environmental goals. Companies are suggested to form an independent board to monitor the daily environmental activities of employees and provide feedback related to the environment from their customers, managers and supervisors. Companies are suggested to maintain close relationships with their customers by communicating regularly about their green products/services and asking for feedback on the company's environmental strategies and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green commitment of senior management
  • environmental performance
  • green human resource management
  • manufacturing companies
Banerjee, S. B., Iyer, E. S. and Kashyap, R. K. (2003). Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type. Journal of Marketing, 67(2), 106–122. https://doi.org/10.1509/jmkg.67.2.106.18604
Bansal, P. and Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecolo Green intellectual capital al responsiveness. Academy of Management Journal, 43(4), 717–736. https://doi.org/10.23071556363
Chadwick, C., Super, J. F., & Kwon, K. (2015). Resource orchestration in practice: CEO emphasis on SHRM, commitment-based HR systems, and firm performance. Strate Green intellectual capital Management Journal, 36(3), 360–376. https://doi.org/10.1002/smj.2217
Chan, E. S., Hon, A. H., Chan, W. and Okumus, F. (2014). What drives employees' intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecolo Green intellectual capital al behavior. International Journal of Hospitality Management, 40 (1), 20–28. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.03.001
Colwell, S. R. and Joshi, A. W. (2013). Corporate ecolo Green intellectual capital responsiveness: Antecedent effects of institutional pressure and top management commitment and their impact on organizational performance. Business Strategy and the Environment, 22(2), 73–91. https://doi.org/10.1002/bse.732.
Chu, Soh Hyun; Yang Hongsuk, Lee Mansokku; Park Sangwook. (2017).The Impact of Institutional Pressures on Green Supply Chain Management and Firm Performance:Top Management Roles and Social Capital, Sustainability 2017, 9, 764; doi:10.3390/su9050764.
Daily, B. F., Bishop, J. W. and Steiner, R. (2007). The mediating role of EMS teamwork as it pertains to HR factors and perceived environmental performance. Journal of Applied Business Research, 23(1), 95.
Daily, B. F. and Huang, S. (2001). Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management. International Journal of Operations and Production Management, 21(12), 1539–1552. https://doi.org/ 10.1108/ 0144357011041089.
Fornell, C. (1982). A second generation of multivariate analysis: An overview. In C. Fornell (Ed.), A second generation of multivariate analysis (pp. 1–21). New York: Praeger Publishers.
ossling, S. (2000). Sustainable tourism development in developing countries: Some aspects of energy use. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 410–425. https://doi.org/10.1080/09669580008667376
Guerci, M., Longoni, A. and Luzzini, D. (2016). Translating stakeholder pressures into environmental performance-The mediating role of green HRM practices. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 262–289. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1065431
Haldorai, K., Kim, W. G., & Garcia, R. L. F. (2022).Top management green commitment and green intellectual capital as enablers of hotel environmental performance: The mediating role of green human resource management. Tourism Management, 88, 104431.
Harvey, G., Williams, K. and Probert, J. (2013). Greening the airline pilot: HRM and the green performance of airlines in the UK. The International Journal of Human Resource Management, 24(1), 152–166. https://doi.org/ 10.1080/ 09585192.2012.669783
Jabbour, C. J. C. (2011). How green are HRM practices, organizational culture, learning and teamwork? A Brazilian study. Industrial and Commercial Training, 43(2), 98–105. https://doi.org/10.1108/00197851111108926.
Jackson, S. E., Renwick, D. W. S., Jabbour, C. J. C. and Muller-Camen, M. (2011). State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue. German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99–116. https://doi.org/10.1177/, 239700221 102500203
Jackson, S. E., Schuler, R. S. and Jiang, K. (2014). An aspirational framework for strate ecolo Green intellectual capital human resource management. The Academy of Management Annals, 8(1), 1–56. https://doi.org/10.1080/ 19416520.2014. 872335
Kamasak, R. (2017). The contribution of tangible and intangible resources, and capabilities to a firm's profitability and market performance. European Journal of Management and Business Economics, 26(2), 252–275. https://doi.org/10.1108/, EJMBE-07-2017-015
Kiesner, A. L. and Baumgartner, R. J. (2019). Sustainability management emergence and integration on different management levels in smaller large-sized companies in Austria. 26 pp. 1607–1626). Corp Soc Resp Env Ma. https://doi.org/10.1002/csr.185433.
Kim Y. J., Kim W. G, Choia H.M, Phetvaroonb K. (2019).The effect of green human resource management on hotel employees’ ecofriendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management 76 (2019) 83–93.
Kim, W. G., McGinley, S., Choi, H. M. and Agmapisarn, C. (2020). Hotels' environmental leadership and employees' organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 87(August 2019), 102375. https://doi.org/10.1016/j. ijhm.2019.102375
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., Wamba, S. F., & Shahbaz, M. (2018). Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management’s commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting. Journal of Cleaner Production, 180, 297–306. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.106
Lopez-Gamero, M. D., Claver-Cortes, E. and Molina-Azorın, J. F. (2008). Complementary resources and capabilities for an ethical and environmental management: A qual/ quan study. Journal of Business Ethics, 82(3), 701–732. https://doi.org/10.1007/, s10551-007-9587-x
Ma, Y., Chen, S.-C. and Ruangkanjanases, A. (2021). Understanding the antecedents and consequences of green human capital. SAGE Open, 11(1), 2158244020988867.
Michalisin, M. D., Karau, S. J. and Tangpong, C. (2004). Top management team cohesion and superior industry returns: An empirical study of the resource-based view. Group & Organization Management, 29(1), 125–140. https://doi.org/10.1177/,%201059601103251687.
Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., Pereira-Moliner, J., L´opez-Gamero, M. D. and Pertusa- Ortega, E. M. (2015). The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry. Tourism Management, 50, 41–54. https://doi.org/10.1016/j.tourman. 2015. 01.008
Moradi Dehkordi, R., & Barrani, B. (2022). Modeling the structural equations of the effects of green management tools on sustainable behavior in the hotel industry. Journal of Business Management And Entrepreneurship, 2(1), -. doi: 10.22034/jbme.2022.362476.1037
Obeidat, S. M., Al Bakri, A. A. and Elbanna, S. (2020). Leveraging “green” human resource practices to enable environmental and organizational performance: Evidence from the Qatari oil and gas industry. Journal of Business Ethics, 164(2), 371–388. https://org/10.1007/s10551-018-4075-z
Pham, N.t., Tuˇckov´a, Z. and Jabbour, C. J. C. (2019). Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study. Tourism Management, 72, 386–399. https://doi.org/10.1016/ j.tourman. 2018.12.008
Pham, N. T., Vo Thanh, T., Tuˇckov´a, Z. and Thuy, V. T. N. (2020). The role of green human resource management in driving hotel’s environmental performance: Interaction and mediation analysis. International Journal of Hospitality Management, 88(August 2019). https://doi.org/10.1016/ j.ijhm. 2019.102392
Ragas, S. F. P., Tantay, F. M. A., Chua, L. J. C. and Sunio, C. M. C. (2017). Green lifestyle moderates GHRM’s impact on job performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 66(7), 857–872. https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2016-0076
Ren, S., Tang, G. and Jackson, S. (2018). Green human resource management research in emergence: A review and future directions. Asia Pacific Journal of Management, 35 (3), 769–803. https://doi.org/10.1007/s10490-017-9532-1
Ren, S., Tang, G. and Jackson, S. E. (2020). Effects of Green HRM and CEO ethical leadership on organizations’ environmental performance. International Journal of Manpower. https://doi.org/10.1108/IJM-09-2019-0414, 71872102.
Renwick, D. W. S., Redman, T. and Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15, 1–14. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011. x
Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J. C. and Chong, T. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm’s environmental performance for sustainable development. Business Strategy and the Environment, 28(5), 737–749. https://doi.org/ 10.1002/ bse.2277.
Singh Sanjay Kumar, Manlio Del Giudiceb, Roberto Chiericie, Domenico Graziano. (2020).Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change.Volume 150, January 2020, 119762.
Teixeira, A. A., Jabbour, C. J. C. and Latan, H. (2016). Green training and green supply chain management: Evidence from Brazilian firms. Journal of Cleaner Production, 116 (1), 170–176. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015. 12.061
Turki, M., Kalantari Shahijan, M., & Alirezaei, A. (2022). The effect of green transformational leadership on green behavior with the mediating role of green organzational culture and environmental concerns. Journal of Business Management And Entrepreneurship, 1(2), 93-113. doi: 10.22034/jbme.2022.329053.1014
Yong, J. Y., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., & Fawehinmi, O. (2019). Nexus between green intellectual capital and green human resource management. Journal of Cleaner Production, 215, 364-374. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro. 2018.12.306
Yusliza, M. Y., Norazmi, N. A., Jabbour, C. J. C., Fernando, Y., Fawehinmi, O. and Seles, B. M. R. P. (2019). Top management commitment, corporate social responsibility and green human resource management: A Malaysian study. Benchmark, 26(6), 2051–2078. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2018-0283
Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & Amran, A. (2020). Linking green human resource management practices to environmental performance in hotel industry. Global Business Review, 21(3), 663–680. https://doi.org/10.1177/ %200972150918779294
Yu, Y., Zhang, M., & Huo, B. (2020). The impact of relational capital on green supply chain management and financial performance. Production Planning & Control.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537287.2020.1774675