نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار ، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می‌گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف‌کنندگان است، لیکن سازمان‌ها می‌توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. از سمتی مدیران سازمان‌ها نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌ها دارند و دولت‌ها تمایل دارند تا مدیران پاسخگویی نسبت به مسائل زیست محیطی داشته باشند. در این راستا، هدف مطالعه حاضر الگوی استراتژی‌های حسابداری زیست محیطی و پاسخ گویی مدیران با رویکرد داده بنیاد می‌باشد. در این راستا 11مصاحبه با خبرگان آگاه هیات علمی در حوزه حسابداری زیست محیطی و مدیران سازمان ها مسلط این زمینه صورت گرفت. مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد و سپس بعد از کدگذاری‌های اولیه در پنچ دسته علی، پیامدها، مداخله گر، بستر و زمینه و راهبرد کنش‌ها دسته بندی شد. امید است نتایج مطالعه حاضر گامی در جهت حسابداری زیست محیطی و پاسخگو بودن مدیران برداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

presenting a model for company 's financial strategies with environmental approach and accountability

نویسندگان [English]

  • Mostafa Aghabeigi Nasrollahabadi 1
  • mansour garkaz 2
  • alireza matoofi 3
  • ali khozain 4

1 Accounting PhD student, Accounting Department, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Associate Professor, Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Accounting, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

چکیده [English]

in the current era , the increasing process of environmental degradation has become a crisis which increases day by day deterioration and its impact .although , sustainable economic development is a common responsibility between the organization , government and consumers , but organizations can play a dynamic role in reducing environmental degradation .in the other hand , managers have an important role in reducing the pollution and the governments tend to have environmental accountability .in this regard , the purpose of this study is to model the environmental accounting strategies and accountability of managers with data approach .in this regard , 11 interviews with experts in the field of environmental accounting and managers in the field of environmental accounting were conducted .interviews were continued until the theoretical saturation and then after primary coding in five categories of ali , outcomes , intervention , بستر and background and action strategy were classified .it is hoped that the results of this study have taken a step toward environmental accounting and accountability

کلیدواژه‌ها [English]

  • "environmental accounting
  • " environmental accounting "
  • " environmental strategy "
  • " data foundation"