نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر استفاده هدفمند از جریانات دانشی، به‌‌صورت ایده، علم و یا فناوری در راستای ایجاد ارزش است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند؛ ازجمله شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی در داخل سازمان (نوآوری داخلی) یا گسترش بازار (نوآوری خارجی) در خارج سازمان. این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی-بنیادی است. بدین منظور، با استفاده از روش فراترکیب، 485 مقاله در حوزه نوآوری باز گردآوری شد، براساس الگوریتم انتخاب مقاله‌های نهایی، مؤلفه های 80 مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از روش کدگذاری، مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز این با استفاده از نرم افزار مکس کیودا طراحی گردید. برای بررسی کیفیت یا پایایی شاخص ها از ضریب کاپا در نرم افزار SPSS استفاده شده است که در پژوهش حاضر برابر با 0.86 است که نشان دهنده پایایی مناسب شاخص های این تحقیق می باشد. تحلیل مدل و یافته‌های این تحقیق نشان داد که اکوسیستم نوآوری باز دارای مؤلفه‌های متعددی در قالب 13 مقوله و 23 مفهوم ازجمله همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، سرمایه‌گذاری در ایده و پژوهش و جمع‌سپاری است. همچنین، نتایج نشان داد مشارکت در سرمایه‌گذاری، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در حوزه کسب‌وکار و اکتساب شرکت‌های کوچک و دانش بنیان می‌تواند موجب شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی نوآوری در داخل سازمان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of the Open Innovation Maturity Model in Iran's Defense Industries based on Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Kanan 1
  • manuchehr manteghi 2
  • Abbas Khamseh 3

1 Ph.D. Student, in Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 University of Industrial Management and Engineering Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

3 Associate Prof. Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the dimensions and components of the maturity model of the open innovation ecosystem in Iran's defense industries based on the purposeful use of knowledge flows, in the form of ideas, science or technology in order to create value that can bring significant benefits to the individuals and organizations, including accelerating the main processes inside the organization (internal innovation) or expanding the market (external innovation) outside the organization. This research is an applied-basic one. In order to do so, 485 papers in the field of open innovation were collected using the meta-synthesis method. Based on the algorithm for selecting the final articles, the data of 80 articles were analyzed, and the maturity model of open innovation ecosystem was designed using the coding method and Maxqda Analytics Pro Software. To check the quality or reliability of the indicators, Kappa coefficient was used in SPSS software, which is equal to 0.86 in the current research, that indicates the appropriate reliability of the indicators. The analysis of the concluding model and the findings of this research showed that the open innovation ecosystem has several components in forms of 13 categories and 23 concepts, including collaborations and joint ventures, investment in ideas and research, and crowdsourcing. Also, the results showed that participating in investment, making mutual contracts with companies active in the field of business, and acquiring small and knowledge-based companies can accelerate the main processes of innovation within the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity of open innovation
  • open innovation ecosystem
  • Iran's defense industries
  • knowledge-based companies