نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل کسب‌و‌کار جدید به منظور کمک به کارآفرینان در توسعه کسب ‌وکارهای نوین و استارتاپ‌های تجارت الکترونیک می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جهت‌گیری توسعه‌ای و به لحاظ ماهیت کمّی است. جامعه آماری خبرگان تحقیق 25 نفر صاحب نظر در حوزه کارآفرینی و تجارت الکترونیک می‌باشد. توسعه مدل براساس مدل پایه کسب‌و‌کار استروالدر و پیگنور (2010) و محدودیت‌های شناسایی شده در آن انجام شده است. در توسعه مدل ابعاد و مؤلفه‌های مربوط به هر بعد از طریق مرور مطالعات مبانی نظری گردآوری گردید. سپس بر اساس نظرات خبرگان به منظور محاسبه نسبت روایی محتوا، از میان ابعاد و مؤلفه‌های معرفی شده ابتدایی در نهایت 12 بعد و 83 مؤلفه تأیید و نهایی شد. ابعاد نهایی مدل کسب‌و‌کار پژوهش حاضر شامل اهداف کسب‌و‌کار، استراتژی، رقبای کلیدی، شرکای کلیدی، کانال‌ها، مشتریان، ارتباط با مشتریان، ارزش پیشنهادی، شایستگی‌های کلیدی، پلتفرم کلیدی، قیمت‌گذاری و جریان درآمدی، ساختار هزینه‌ای و ریسک می باشند. طبق نتایج محاسبات کمّی مهمترین ابعاد از دیدگاه خبرگان اهداف کسب‌و‌کار با امتیاز 87/0، استراتژی بازاریابی محتوایی با امتیاز 7/0 و تأمین کنندگان مشتریان هدف با امتیاز 61/0 هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مدل کسب‌و‌کار ارائه شده در پژوهش حاضر علاوه بر بهبود مدل کسب‌و‌کار استروالدر و پیگنور موجب درک بهترکارآفرینان از عناصر مدل کسب‌و‌کار می‌شود و با ایجاد همگرایی و درک مشترک از مفاهیم کسب‌و‌کار میان کارآفرینان و سرمایه گذاران به بهبود مذاکرات سرمایه‌گذاری می‌کند. با استفاده از این مدل کسب‌و‌کار کارآفرینان علاوه بر جزئیات فنی بر ارزش پیشنهادی نیز تمرکز می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a suitable business model for the development of e-commerce startup based businesses and improvement of investment in them

نویسندگان [English]

  • Hamed Agheshlouei 1
  • Mohammad Javad Mosadegh 2
  • Reza Ehtesham Rasi 2

1 Ph.D. Student, Department of Information Technology Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a new business model to help entrepreneurs in developing new businesses and e-commerce startups.
The research method is applied in terms of its purpose, developmental in terms of its direction and quantitative in terms of its nature. the statistical population of the research consists of 25 experts in the field of entrepreneurship and e-commerce.
The development of model has been done based on Osterwalder and Pigneurs’ basic business model (2010) and limitations identified in it. in development of model the dimensions and indicators related to each dimension collected by the review of theoretical literature. in the following, in order to calculate the Content Validity Ratio based on the experts' opinions, 12 dimensions and 83 components confirmed and finalized among initially introduced dimensions and components. the final dimensions of business model in current research involve business goals, strategy, key competitors, key partners, channels, customers, customer relationship, value proposition, key competencies, key platform, pricing and revenue stream and cost structure and risk. based on the results of quantitative calculations, the most important dimensions from view of experts are business goals with score 0.87, content marketing strategy with score 0.7 and suppliers related to target customers with score 0.61. Finding of research display that business model presented in current research, in addition to improving Osterwalder and Pigneurs’ business model (2010), has led to better understanding of business model elements among entrepreneurs. furthermore it creates convergence and common understanding of business concepts between entrepreneurs and investors, which improves investment negotiations. through this business model, entrepreneurs focus on value proposition in addition to the technical details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-commerce business
  • business model improvement
  • startup growth
  • improvement of investment