نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ،گروه مدیریت بازرگانی ، پردیس البرز دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بیمه سایبری در بین شرکت‌های بیمه در کشور ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، داده بنیاد است و از نوع روش‌های کیفی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان در زمینه بیمه سایبری است که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی مشخص شده‌اند. با استفاده از تکنیک مصاحبه، داده‌ها جمع‌آوری شده و سپس با استفاده از نرم‌‌افزار MAXQDA نسخه 2020 داده‌ها و مقوله‌ها کدگذاری و طبقه‌بندی شده‌اند. پایایی پژوهش با استفاده از ضریب کاپا اندازه‌گیری شده است. در مرحله آخر مدل پژوهشی بر اساس مدل اشتراوس وکوربین استخراج شده است. بر اساس نتایج پژوهش عوامل علی به شاخص‌های دانشی، فنی و شبکه تقسیم شدند. چشم انداز بیمه‌ای با عنوان عامل مداخله‌گر، تجزیه و تحلیل محیط بیرونی و درونی و همچنین بازاریابی و توجه به بازوهای اجرایی به عنوان عوامل بسترساز، رویکرد اکوسیستمی و تدوین استراتژی بیمه‌ای به عنوان راهکار و نهایتاً افزایش سطح دانش شرکت‌های بیمه، ایمنی و امنیت داده‌ها، بهبود خدمات و درآمد شرکت و عدم اطمینان از کارکرد بیمه به عنوان پیامدهای مثبت و منفی بیمه سایبری شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a cyber insurance implementation model using foundational data theory

نویسندگان [English]

  • Behzad Esmaeilifar 1
  • manouchehr Ansari 2

1 PhD student, Department of Business Administration, Alborz Campus of Tehran University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research is to identify the factors affecting the implementation of cyber insurance among insurance companies in Iran. In terms of the purpose, the current research is based on data and it is of qualitative methods. The statistical population of the research is specialists and experts in the field of cyber insurance, who have been identified using the snowball sampling method. Using the interview technique, the data was collected and then the data and categories were coded and classified using the MAXQDA software version 2020. The reliability of the research was measured using the Kappa coefficient. In the last stage, the research model is extracted based on the Strauss and Corbin model. Based on the results of the research, the causal factors were divided into scientific, technical and network indicators. Insurance perspective with the title of intervening factor, analysis of the external and internal environment as well as marketing and paying attention to the executive arms as foundational factors, ecosystem approach and formulation of insurance strategy as a solution and finally increasing the level of knowledge of the company. Insurance, safety and security of data, improvement of services and company income, and uncertainty about the operation of insurance are known as positive and negative consequences of cyber insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber insurance
  • cyber knowledge
  • data safety and security
  • cyber insurance marketing
  • insurance attitude