مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
تاثیر آمیخته بازاریابی بر فناوری بلاکچین با نقش میانجی سودمندی درک شده

روزبه روشنک؛ علیرضا روستا؛ محمود احمدی شریف؛ مجید احمدی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.409161.1154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تاثیر آمیخته بازاریابی بر فناوری بلاکچین با نقش میانجی سودمندی درک شده در مشتریان بانک ملّی ایران شهر تهران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مشتریان بانک ملّی ایران در شهر تهران در سال 1402 می باشند، بدین منظور از فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
ارائه مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد صنعت بانکداری بر اساس روش نظریه داده بنیاد

زهرا رمضانپور اسماوندانی؛ مهدی روح الامینی؛ شهربانو قلی پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417419.1194

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد صنعت بانکداری براساس روش نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نفر از خبرگان صنعت بانکداری می باشند و نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
طراحی الگوی پیاده سازی بیمه سایبری با استفاده ازنظریه داده بنیاد

بهزاد اسماعیلی فر؛ منوچهر انصاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.406060.1135

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بیمه سایبری در بین شرکت‌های بیمه در کشور ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، داده بنیاد است و از نوع روش‌های کیفی است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان در زمینه بیمه سایبری است که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی مشخص شده‌اند. با استفاده از تکنیک مصاحبه، داده‌ها جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
تحلیل تاثیر کیفیت خدمات به سالمند بر وفاداری آن‌‌ها از طریق تجربه به‌یادماندنی و رضایت در میان سالمندان هتل‌های 5 ستاره مشهد

تینا اعزازی؛ وجیهه هوشیار

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397087.1090

چکیده
  پهدف از این پژوهش تحلیل تاثیر کیفیت خدمات به سالمند بر وفاداری آن‌ها از طریق تجربه به‌یادماندنی و رضایت درمیان مشتریان سالمند هتل‌های 5 ستاره مشهد است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سالمندان بالای 70 سال مراجعه کننده به هتل‌های 5 ستاره مشهد که حداقل 3 بار از آن هتل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت کسب و کار
ارائه مدل رفتار مصرف کننده در ایجاد دلبستگی به برند با تاکید بر مولفه بسته‌بندی شرکت های صنایع غذایی

مازیار قاسم زاده سنگرودی؛ کریم حمدی؛ شادان وهاب زاده منشی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417316.1195

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار مصرف کننده در ایجاد دلبستگی به برند با تاکید بر مولفه بسته‌بندی شرکت‌های صنایع غذایی انجام شده است. روش تحقیق کیفی- کمی (آمیخته) محسوب می‌گردد. نمونه نمونه بخش کیفی با تعداد 12 مصاحبه با خبرگان بازاریابی، دانشگاهی و صنایع غذایی و در بخش کمی با فرمول کوکران جوامع محدود شامل 384 نفر از مدیران و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
تبیین و اعتبارسنجی مدل هماهنگى بخش بازاریابى و فروش در صنعت بیمه در ایران

علیرضا جاهد؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا سعیدنیا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.414360.1171

چکیده
  هدف این تحقیق تبیین و اعتبارسنجی مدل هماهنگى بخش بازاریابى و فروش در صنعت بیمه در ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران باتجربه در بخش بازاریابی و فروش بیمه و کارشناسان ارشد شرکت های بیمه و اساتید دانشگاهی می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 181 نفر در نظر گرفته شد. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
ارائه ی الگوی مشارکت مشتری با برندها در شبکه های اجتماعی با تأکید بر تفاوت های فرهنگی

حامد ثقفیان؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.420846.1223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه ی الگوی مشارکت مشتری با برندها در شبکه های اجتماعی با تأکید بر تفاوتهای فرهنگی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) سایر موضوعات مرتبط با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
طراحی و تبیین الکوی سیاست‌گذاری توسعه خودروهای برقی در ایران

سید عباس کاراوند؛ یزدان شیرمحمدی؛ محمدتقی امینی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.415951.1188

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی سیاست‌گذاری توسعه خودروهای برقی در ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی - کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت، بنیادی - اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و سیاست گذاران حوزه خودرو ایران می باشد و نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه‌ها تا دستیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه بازار فینتک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود

سیدمانی صدرایی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مهدی کریمی زند

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.419093.1211

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه بازار فینتک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و از حیث شیوه اجرا، (کیفی-کمی)، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، اکتشافی - همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های فینتک فعال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک بهترین و بدترین (BWM)

شایان محمدپور میر؛ شیبا معصومی؛ سید مجتبی کاوسی داودی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.431236.1276

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی و اولویت عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-تحلیلی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر از خبرگان که تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و دارای حداقل 10 سال سابقه کاری در زمینه مربوطه و مدیران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) کار آفرینی
ارائه مدل توسعه ی کارآفرینی در صنعت ملی پالایش فراورده های نفتی با رویکرد پیشگیری از آسیب های زیست محیطی

جلال عبدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417943.1203

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی در صنعت ملی پالایش فراورده‌های نفتی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های زیست محیطی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی-پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارشناسان در صنعت ملی پالایش فراورده‌های نفتی به تعداد 951 نفر می باشد که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت کسب و کار
طراحی سناریوهای زنجیره تأمین و بررسی نحوه تأثیر آن بر متغیرهای مربوطه در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

امین میرشکار؛ قنبر امیرنژاد؛ محمد همتی؛ علی کنگرانی فراهانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.425235.1241

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی سناریوهای زنجیره تأمین و بررسی نحوه تأثیر آن بر متغیرهای مربوطه در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق تحلیلی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مجموعه کارشناسان شاغل در بخش تدارکات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) مدیریت بازرگانی
ارائه مدل عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند در کشور

قائم قیروانی؛ محمد منتظری؛ شمس السادات زاهدی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402476.1128

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند در کشور می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 28 نفر از خبرگان دانشگاهی آشنا با موضوع می‌باشد که به‌صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت کسب و کار
طراحی مدل رفتاری مدیران در عصردیجیتال با رویکرد داده بنیاد

فرح‌انگیز عبداله‌زاده نمینی؛ روح الله سمیعی؛ علیرضا مزیدی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.422332.1229

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل رفتاری مدیران در عصردیجیتال با رویکرد نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت‌های پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشند. با روش نمونه گیری هدفمند 8 نفر تیم مشارکت کننده انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران

مریم فیروزی؛ احمد ودادی؛ علیرضا امیرکبیری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.423107.1230

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیة افرادی‌اند که در حوزة تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه‌گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
طراحی مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت

عبدالرسول شجاعیان؛ قنبر عباس پور اسفدن؛ چنگیز والمحمدی؛ ابوتراب علیرضایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.424277.1235

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها، کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان و مدیران ارشد وزارت نفت و پتروپالایشگاه‌های شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری(وام دهی همتا به همتا)

حسین محمدی؛ نرگس محمدعلی پور؛ نوروز نورالله زاده؛ قنبر عباس پور اسفدن؛ مهناز ربیعی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.420201.1217

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک‌ها، خبرگان و صاحبن‌ظران حوزه فینتک در کشور بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) کار آفرینی
طراحی مدل عوامل پیش‌بین فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های بین‌المللی

علی فراهانی؛ یونس وکیل الرعایا؛ فریده حق شناس کاشانی؛ علی فائض

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.443937.1321

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل پیش‌بین فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های بین‌المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینیمی باشد و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته ) مدیریت بازرگانی
نقش وضعیت‌های مختلف هیجانی مشتریان بر ترجیح انتخاب (نوع) غذا

محمود قنبری؛ کامبیز حیدرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ بهناز خدایاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.445341.1325

چکیده
  هدف این پژوهش نقش وضعیت‌های مختلف هیجانی مشتریان بر ترجیح انتخاب (نوع) غذامی باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر از مصرف کنندگان مواد غذایی رستوران ها و فودکورت های مراکز خرید شهر تهران (ارگ، کوروش، پالادیوم، سانا، ایران مال و...) و نمونه‌گیری به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی( کیفی ) مدیریت بازرگانی
شناسایی عوامل موثر بر خلق هویت برند در صنعت بانکداری ایران

سید مهدی ساعتچی؛ فرزاد آسایش؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ سید محمود هاشمی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.436970.1300

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر خَلق هویت برند در صنعت بانکداری ایران است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی و مبتنی بر رویکرد مطالعه موردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان صنعت بانکداری ایران است که از مدیران ارشد بانک ملت در شهر تهران بوده‌اند. تعداد 23 نفر از این خبرگان که در حوزه برند از ...  بیشتر