نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیتی دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیة افرادی‌اند که در حوزة تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه‌گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشند. گرد‌آوری داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تامین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می‌باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of knowledge sharing model in Bank Maskan Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Firoozi 1
  • ahmad vedadi 2
  • alireza Amirkabiri 3

1 PhD student in Marketing Management, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to present the knowledge sharing model in Maskan Bank of Iran. According to its purpose, the research method is practical and mixed in terms of implementation. The statistical population in the qualitative part includes 15 experts, professors, and all people who have had practical or research activities in the field of knowledge sharing, using a purposive sampling method, and in the quantitative part, it includes 344 employees of the headquarters of Maskan Bank of Tehran, using a simple random sampling method. . Data collection was done in the qualitative part by using semi-structured interviews and in the quantitative part by a researcher-made questionnaire. In the analysis of the data of the qualitative part, using the foundation data method, and in the quantitative part, PLS software was used. The results in the qualitative part showed that 6 structures include: causal conditions (with 3 dimensions of universality and inevitability, the need to change the attitude towards branding, urban brand identity), contextual conditions (with 3 dimensions of brand structural coherence, urban branding, location strategic city), intervening conditions (with 3 dimensions of tourist behavior pattern, investment/financing, environmental factors), dimensions of the phenomenon (with 3 dimensions of creating a platform for smart tourism, attention to stakeholders, integrated urban brand management), strategies ( It has 3 dimensions of urban advertising system improvement, smart urban branding design, urban brand culture) and 6-consequences (has 3 dimensions of social capital development, development of quality of life, competitive power of urban brand). Based on the results of quantitative analysis, the relationships between significant research variables and the model have a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • knowledge management
  • knowledge fit
  • social networks
  • knowledge development