نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها، کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان و مدیران ارشد وزارت نفت و پتروپالایشگاه‌های شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده ها از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد، استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و طراحی مدل، از طریق کدگذاری انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت توانمندسازهای هم‌راستایی شامل بلوغ ارتباطات و عوامل مدیریتی و اعمال اختیار، برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی و معماری سازمانی همسو با تکنولوژی، عوامل مشارکت، منابع انسانی (نوآوری، کارآفرینی، تخصص، دانش) و عوامل شایستگی‌های متمایز که منجر به تحقق نتایج بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری و هم‌افزایی در هر دو سمت پترو پالایش و صنعت می‌شوند. مدیران و کارشناسان با استفاده از مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی می‌توانند به بهینه‌سازی این صنعت و کاهش هزینه‌ها یاری رسانند. براساس نتایج به برنامهریزان حوزه صنعت نفت پیشنهاد میشود در راستای توسعه پتروپالایشگاهها تلاش نمایند هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the alignment model of petrochemical projects with the country's industrial strategies in the Ministry of Petroleum

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Shojaeian 1
  • ghanbar abbaspour esfadan 2
  • Changiz Valmohammadi 1
  • Aboutorab Alirezaei 1

1 Department of Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model for the alignment of petroleum refinery projects with the country's industrial strategies in the Ministry of Oil. The research method is applied research in terms of purpose and qualitative and foundation data in terms of data collection. The statistical population of the research includes 20 experts and senior managers of the Ministry of Petroleum and Petrorefineries in Tehran, who were selected by theoretical sampling. To collect and analyze the data, the foundation's data theory research strategy was used. The data collection tool is a semi-structured interview. Data analysis and model design were done through coding. The findings of the research showed that the alignment of the refinery projects with the country's industrial strategies in the Ministry of Oil, the enablers of the alignment include the maturity of communication and managerial factors and the exercise of authority, strategic technology planning and organizational architecture aligned with technology, partnership factors, human resources (innovation, entrepreneurship, expertise, knowledge ) and the distinctive competence factors that lead to the realization of optimization results and reduction of capital and current costs and synergy in both sides of petro-refining and industry. Managers and experts can help to optimize this industry and reduce costs by using the model of aligning petroleum refinery projects with industrial strategies. Based on the results, it is suggested to the planners of the oil industry to try to increase the alignment of the refinery projects with the industrial strategies of the country in order to develop the refineries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial strategies
  • refinery projects
  • technology
  • partnership factors
  • human resources