نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته )

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش نقش وضعیت‌های مختلف هیجانی مشتریان بر ترجیح انتخاب (نوع) غذامی باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 26 نفر از مصرف کنندگان مواد غذایی رستوران ها و فودکورت های مراکز خرید شهر تهران (ارگ، کوروش، پالادیوم، سانا، ایران مال و...) و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در بخش کمی شامل 448 نفر همانند بخش کیفی از مصرف کنندگان مواد غذایی که به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه برگرفته از بخش کیفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تئوری داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از تحلیل های چند متغیری و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در هیجان تجربه شده دو مولفه؛ هیجان مثبت و هیجان منفی و برای عوامل زمینه‌ای سه مولفه فرهنگ، دانش بهداشتی و تجربه قبلی و پنج مولفه برای شرایط انتخاب غذا در شرایط هیجانی مثبت و پنج مولفه نیز برای شرایط هیجانی منفی شناسایی شده است. نتایج نشان داده است افراد در هیجانات تجربه شده مختلف (مثبت و منفی) به سمت غذاهای مختلف می‌روند و ویژگی‌های مختلف غذا (بافت، رنگ، دما، رایحه، مزه) در انتخابشان هم در هیجان مثبت و هم در هیجان منفی نقش مهمی داشته است. از طرف دیگر عوامل زمینه‌ای نیز بر شرایط انتخاب غذا تاثیر دارند و افراد غذا را بر اساس بافت، رنگ، دما، رایحه و مزه در شرایط هیجانی منفی یا مثبت انتخاب کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Different Emotional States of Customers on Food Preferences

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghanbari 1
  • Kambiz Heidarzadeh 1
  • maryam Khalili Araghi 1
  • Behnaz Khodayari 2

1 Business Management Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Business Management Department, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is the role of different emotional states of customers on the preference of choosing (type) of food. The current research is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of execution. The statistical population of the research in the qualitative part includes 26 people from the food consumers of restaurants and food courts in shopping centers of Tehran (Arg, Kurosh, Palladium, Sana, Iran Mall, etc.) and targeted sampling and in the quantitative part includes 448 A person is like a qualitative part of the consumers of food that is randomly selected. The research collection tool is a semi-structured interview and a questionnaire taken from the qualitative section. Foundation data theory and MAXQDA software were used for data analysis, and multivariate analysis and structural equations were used in a small part. The results showed that there are two components in the experienced excitement; Positive emotion and negative emotion and three components of culture, health knowledge and previous experience and five components for food selection conditions in positive emotional conditions and five components for negative emotional conditions have been identified for background factors. The results have shown that people go to different foods in different experienced emotions (positive and negative) and different characteristics of food (texture, color, temperature, aroma, taste) played an important role in their choice in both positive and negative emotions. . On the other hand, background factors also affect the conditions of food selection and people have chosen food based on texture, color, temperature, aroma and taste in negative or positive emotional conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • customer emotion
  • positive emotion
  • negative emotion
  • food choice