مدیریت کسب و کار
تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران

مهدی ذوقی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا امیرکبیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 296-314

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389178.1063

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک‌های محیطی بر اجرای خط‌مشی چابک سازی در دهکده‌های لجستیک استان تهران می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس‌ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده‌های لجستیک استان تهران که تعداد آن‌ها 99 نفر و نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
شناسایی مؤلفه‌های مدل بلوغ نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر روش فراترکیب

سید محسن کنعان؛ منوچهر منطقی؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 158-179

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.404151.1126

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل بلوغ اکوسیستم نوآوری باز در صنایع دفاعی ایران مبتنی بر استفاده هدفمند از جریانات دانشی، به‌‌صورت ایده، علم و یا فناوری در راستای ایجاد ارزش است که می‌تواند مزایای قابل توجهی را عاید فرد و سازمان کند؛ ازجمله شتاب بخشیدن به فرایندهای اصلی در داخل سازمان (نوآوری داخلی) یا گسترش بازار (نوآوری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
مقایسه الگوهای RW و PWدر پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط

آرش الهی شیروان؛ هادی سعیدی؛ قاسم الهی شیروان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 62-79

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.397121.1092

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه الگوهای RW و PW در پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط به اجرا درآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر منطق اجرا و ماهیت داده‌ها یک تحقیق استقرایی و کمی می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها از صورت‌های مالی در بازه زمانی 1390 الی 1400 استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، از روش نمونه­­گیری ...  بیشتر

مدیریت کسب و کار
طراحی چارچوبی برای بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت

حمید صادقی؛ سید عبدا... امین موسوی؛ احمد راه چمنی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 106-129

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389647.1077

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد (لایه‎ها) چارچوبی برای بکارگیری هوشمندی کسب و کار جهت بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از استادان و متخصصان ...  بیشتر