نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی دارای 33 مضمون فرعی در 7 مضمون اصلی شامل استراتژی کسب‌وکار، سیاست‌های حمایتی، جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه دانشی، توسعه فرهنگی، شبکه اجرای تحقیق و توسعه و مدیریت تحقیق و توسعه بود. در نهایت، الگوی مضامین اصلی موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی ترسیم شد. نتایج این مطالعه برای مدیران و مسئولان شرکت‌های خودروسازی داخلی تلویحات کاربردی بسیاری دارد و آنان بر اساس نتایج مضامین اصلی و فرعی شناسایی‌شده در پژوهش حاضر می‌توانند گام موثری در جهت تحقیق و توسعه بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the effective dimensions and components on research and development strategies in domestic automobile companies

نویسندگان [English]

  • Soudeh Alizadeh
  • Kamran Nourbakhsh
  • behrooz ghasemi

Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current research was identifying the effective dimensions and components on research and development strategies in domestic automobile companies. This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the managers and experts of domestic automobile companies, which according to the principle of theoretical saturation number of 20 people of them were selected as a sample with using purposive and snowball sampling methods. The research tool was a semi-structured interview, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the agreement coefficient method between two coders 0.83. Data were analyzed by thematic analysis method in MAXQDA software. The findings showed that the effective dimensions and components on research and development strategies in domestic automotive companies had 33 sub themes in 7 main themes including business strategy, support policies, investment attraction, knowledge capital, cultural development, research and development implementation network and research and development management. . Finally, the pattern of effective main themes on research and development strategies in domestic automobile companies was drawn. The results of this study have many practical implications for the managers and officials of domestic automobile companies, and they based on the results of the identified main and sub themes in the present study can take an effective step in the direction of research and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and development strategies
  • Automobile companies
  • Business strategy
  • Support policies
  • Investment attraction