نوع مقاله : مقاله پژوهشی( کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل پیش‌بین فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های بین‌المللی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 نفر از مدیران و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینیمی باشد و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده‎ها از نرم افزار18 MAXQDA برای کدگذاری‎ها استفاده گردید. در مرحلۀ کدگذاری باز، 305 کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه‌ها شناسایی شد. در دومین مرحله، کدگذاری محوری بر اساس یافته‌های پژوهش، مفهوم فرصت‌های کارآفرینانه به‌عنوان پدیده محوری انتخاب شد. شرایط علی در قالب هفت دسته رویدادهای خلاف انتظار، تغییرات مبتنی بر صنعت و ساختار بازار، کمبود مبتنی بر روش‌ها، وضعیت متناقض، تغییر مبتنی بر ارزش‌ها و شناخت، دانش جدید و ویژگی‌های جمعیتی جای گرفتند و چهار مقوله اصلی شامل راهبردهای سازمانی، راهبردهای مربوط به بازار، راهبردهای تجاری و مدیریت مؤثر عملکرد انتخاب شدند. عوامل مداخله‌گر در دو دسته تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده شناسایی شدند. سرمایه، عوامل شرکتی، یادگیری اجتماعی، جمع‌آوری و مطالعه اطلاعات، ویژگی‌های فردی و عوامل اجتماعی به‌عنوان عوامل زمینه و بسترساز فرصت‌های کارآفرینانه تعیین شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predictive factors' modeling of entrepreneurial opportunities in international companies

نویسندگان [English]

  • Ali Farahani 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Farideh Haghshenaskashani 3
  • Ali Faez 4

1 PhD Student in Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Prof. & Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran,

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design a model of predictive factors of entrepreneurial opportunities in international companies. The research method is practical according to its purpose and qualitative in terms of its implementation. The statistical population of the research includes 17 managers and experts active in the field of entrepreneurship, and the sampling was done in a purposeful and snowball manner, and the interviews continued until reaching theoretical saturation. The data collection tool is a semi-structured interview. Foundation data method was used to collect and analyze data. Data analysis and pattern design were done in three stages of open, central and selective coding. For data analysis, MAXQDA 18 software was used for coding. In the open coding phase, 305 preliminary codes were identified from the analysis of the interviews. In the second step, core coding based on research findings, the concept of entrepreneurial opportunities was selected as the core phenomenon. Causal conditions were placed in the form of seven categories of unexpected events, changes based on industry and market structure, shortage based on methods, contradictory situation, change based on values and knowledge, new knowledge and demographic characteristics, and the four main categories include organizational strategies, related strategies To the market, business strategies and effective performance management were selected. Intervening factors were identified in two strengthening and weakening categories. Capital, corporate factors, social learning, gathering and studying information, individual characteristics, and social factors were determined as the background factors for entrepreneurial opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurial opportunities
  • predictive factors
  • corporate factors
  • organizational strategies