کار آفرینی
طراحی و اعتبار سنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت های هواپیمایی ایران

مجید آهنگ؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.430208.1270

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت‌های هواپیمایی ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و فلسفه این پژوهش اثبات گرایی- تفسیری با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل10 نفر از متخصصین بازاریابی شرکت های هواپیمایی و اساتید دانشگاهی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ویژگی‌های پلتفرم‌های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران)

آیه میرزایی ازندریانی؛ کیومرث آریا

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 18-38

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313119.1002

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی‎های پلتفرم‎های کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری ...  بیشتر