کار آفرینی
طراحی و اعتبار سنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت های هواپیمایی ایران

مجید آهنگ؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ علیرضا روستا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.430208.1270

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت‌های هواپیمایی ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و فلسفه این پژوهش اثبات گرایی- تفسیری با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل10 نفر از متخصصین بازاریابی شرکت های هواپیمایی و اساتید دانشگاهی ...  بیشتر

کار آفرینی
مدلی برای سنجش و ارزش‌گذاری دانش فنی در صنایع غذایی حلال

عسکر عسگرپور؛ محمد حسن چراغعلی؛ ندا فرحبخش

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 177-200

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.421955.1228

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدلی برای سنجش و ارزش­گذاری دانش فنی در صنایع غذایی حلال می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان علمی و خبرگان اجرایی صنایع غذایی حلال بودند که با روش نمونه­گیری غیراحتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه ...  بیشتر

کار آفرینی
شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی

حسینعلی سمیعی؛ احمد مهرابیان؛ مجید اشرفی؛ علی خامکی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.402968.1120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل ...  بیشتر