مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

محمد هادی عسگری؛ پردیس نقدی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.314248.1008

چکیده
  هدف پژوهش  حاضر، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با توجه به نقش میانجی شخصیت و خوشنامی برند بوده است.روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و نمونه‌ها به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
نقش ارزش ادراک شده و هویت نام تجاری در بهبود وفاداری نگرشی مشتریان

سمانه بهروزی؛ طهمورث سهرابی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.345330.1026

چکیده
  مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط میان نقش ارزش ادراک شده و هویت نام تجاری در بهبود وفاداری نگرشی مشتریان می‌پردازد. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان بانک‌های تجارت و ملی در استان مازندران بدست آمد. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
ارائه مدل مناسب جهت تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار در تهران

مهدی خداپرست؛ نازی محمودی؛ محمد احتشام

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.376955.1043

چکیده
  کارگزاری‌های بورس، به‌دلیل تغییرات گسترده و روزمره در ابزارهای مبادلات و معاملات و همچنین حجم فراوان گردش مالی در این بخش از اقتصاد، ظرفیت ایجاد بحران‌ها و تکانه‌های بالقوه زیادی دارد. از این رو فشار کاری و روانی این کار می‌تواند اثرات زیادی در تاب‌آوری روانی کارکنان کارگزاری‌های داشته باشد. هدف این تحقیق ارائه مدل مناسب جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر عملکرد و جهت گیری زنجیره تأمین با تحلیل نقش میانجی تاب آوری (مورد مطالعه: بخش فراساحل صنعت نفت)

فاطمه کریمی؛ جلال حقیقت منفرد؛ محمد علی کرامتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 61-81

https://doi.org/10.22034/jbme.2023.367725.1040

چکیده
  به دلیل رقابت شدید جهانی و تأثیر منفی اختلالات بر عملکرد مالی، عملیاتی و بازار صنایع، توجه به مباحثی چون مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین و تاب آوری آن گسترش یافته و صنعت نفت با داشتن ساختار و فرآیندهای پیچیده و تأثیر گذار بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای از این قاعده مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
الگویابی ساختاری تاثیر رهبری تحول گرای سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی

اسداله علیرضایی؛ اسما عباسقلی زاده؛ عباس شول؛ مهدی کرهانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 82-108

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.376957.1044

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول­گرای سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی در کسب و کار های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان در کسب و کارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی مدل رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان و تخصیص میزان بهینه خرید

سید رسول حسینی؛ تورج صادقی؛ غلام مولا ابوبکری؛ هادی تقوی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.385579.1053

چکیده
  در رقابت‌های جهانی عصر حاضر،  انتخاب تأمین‌کنندگان، افزایش روابط با تأمین‌کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری و امری دشوار می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی جهت رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان و تخصیص میزان بهینه خرید چغندر قند از تأمین کنندگان ...  بیشتر