مدیریت بازرگانی
ارائه مدل توسعه بازار فینتک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود

سیدمانی صدرایی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ مهدی کریمی زند

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.419093.1211

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه بازار فینتک با تأکید بر چالش‌ها و استراتژی‌های موجود می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و از حیث شیوه اجرا، (کیفی-کمی)، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، اکتشافی - همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های فینتک فعال ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
طراحی مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت

عبدالرسول شجاعیان؛ قنبر عباس پور اسفدن؛ چنگیز والمحمدی؛ ابوتراب علیرضایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2024.424277.1235

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل هم‌سویی پروژه‌های پتروپالایشگاهی با استراتژی‌های صنعتی کشور در وزارت نفت می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها، کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان و مدیران ارشد وزارت نفت و پتروپالایشگاه‌های شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
الگوی استراتژی‌های حسابداری زیست محیطی و پاسخ‌گویی مدیران: رویکرد داده بنیاد

مصطفی آقابیگی نصراله آبادی؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 108-128

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.407532.1146

چکیده
  در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می‌گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف‌کنندگان است، لیکن سازمان‌ها می‌توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. از سمتی مدیران سازمان‌ها نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌ها دارند ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی

سوده علی زاده؛ سید کامران نوربخش؛ بهروز قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 293-311

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.417612.1198

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت‌های خودروسازی داخلی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 20 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی با تکنیک دلفی فازی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.383338.1049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت ...  بیشتر

مدیریت بازرگانی
ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد (مورد مطالعه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

مجید نژاد بیگلری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه؛ نوید فاتحی راد

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22034/jvcbm.2023.389608.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی عوامل نهادی مرتبط با میزان اجرای خط مشی‌های توزیعی مجدد در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود. این پژوهش، کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، در بخش کتابخانه‌ای، اسناد بالادستی و در بخش میدانی، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بودند. انتخاب افراد ...  بیشتر