مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی اثربخشی درک‌شده پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک‌شده مصرف‌کننده در پیش‌بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه‌گیر

لیلا جلالی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/JBME.2021.313202.1004

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درک‌شده پلتفرم‌های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک‌شده مصرف‌کننده در پیش‌بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه‌گیر می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. داده‌های تحقیق کمی به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی الکترونیک بر عملکرد تجاری سایت‌های فروش اینترنتی

فرشیده زالکانی اندرور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313118.1001

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی رابطه مند از طریق متغیر میانجی بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد تجاری سایتهای فروش اینترنتی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر عملکرد ویژگی‌های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی (مورد مطالعه هتل‌های جزیره کیش)

صمد درویشی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.316705.1010

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر عملکرد ویژگی‌های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی (مورد مطالعه هتل‌های جزیره کیش) می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان هتل‌های جزیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران

آرش میغی فرد

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.313206.1006

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی شرکت مطالعه موردی شرکت‌های اینترنتی غرب استان مازندران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه تحقیق حاضر مشتریان شرکت‌های خدمات اینترنتی غرب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
تأثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

محیا رضاییان؛ محمد هادی عسگری

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22034/jbme.2021.313204.1005

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل تأثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر تعیین و نمونه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
مدل ساختاری از نقش عشق به برند در تاثیرگذاری محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان

پیمان دیلمی معزی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313113.1000

چکیده
  هدف تحقیق  حاضر، ارائه مدل ساختاری از نقش عشق به برند در تاثیرگذاری محرک های بازاریابی بر رضایت مشتریان می باشد. این تحقیق از لحاظ روش گردآوری،پیمایشی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان شرکت کاله در استان های مازندران و گیلان تشکیل دادند.حجم نمونه تحقیق  بر اساس فرمول کوکران 384 نفرتعیین گردیدواز روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
برندسازی بانکهای خصوصی با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و تعهد عاطفی

محمد طالقانی؛ علی عینی دلیجانی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1400، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22034/jbme.2022.313200.1003

چکیده
  مطالعه حاضر اثرات برندسازی تجاری مبتنی بر مصرف کننده از برند بانکهای خصوصی را بر تعهد عاطفی مشتریان بررسی می نماید. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان شش بانک خصوصی پاسارگاد،پارسیان، اقتصاد نوین،کارآفرین،سامان و سرمایه بدست آمد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود .حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه ...  بیشتر